Vie mi Vaša nadácia pomôcť preklenúť finančne určité obdobie? Ak áno, aké sú podmienky, pravidlá…

Áno, Nadácia J&T pomáha finančne preklenúť určité obdobie. Je potrebné, aby ste si v sekcii O NÁS v podskupine AKO A KOMU NADÁCIA POMÁHA vyplnili on–line žiadosť pre fyzické osoby, kde popíšete Vašu situáciu a poverený zamestnanec Vás bude kontaktovať. Vyžiada si od Vás dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na ďalšie riešenie žiadosti. V prípade, že nemáte možnosť vyplniť Vašu žiadosť on-line, vieme Vám ju zaslať aj poštou.

 

 

Manžel/partner mňa aj deti týra, čo mám robiť? Aké sú kroky, keď chcem požiadať o rozvod, získať deti do opatery, získať výživné…?

V prvom rade by Vaše kroky mali smerovať na príslušný odbor ÚPSVaR, kde Vám presne pomôžu vo Vašej situácii. Po kontaktovaní nás na našej bezplatnej telefónnej linke Vás nasmerujeme na spolupracujúcu organizáciu, kde Vám poskytnú potrebné poradenstvo. Bežne platí, že návrh na rozvod môže podať ktorýkoľvek z manželov. Pokiaľ ide o bezdetné manželstvo, návrh sa podáva v 2 vyhotoveniach, pričom jedno zostane Vám, druhé súd zašle manželovi. Ak máte maloleté deti, návrh sa podáva v 3 vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie návrhu súd zasiela aj kolíznemu opatrovníkovi, ktorý háji v konaní záujmy maloletých detí. Návrh možno osobne priniesť do podateľne okresného súdu (podáva sa v obvode, kde mali manželia posledné spoločné bydlisko) alebo ho zaslať na adresu súdu poštou. Keď z manželstva pochádzajú maloleté deti, je potrebné urobiť v návrhu návrh, ako si predstavujete úpravu rodičovských práv po rozvode. Musíte uviesť, že chcete zveriť deti do osobnej starostlivosti, v akej výške určiť výživné a ako upraviť styk manžela s maloletým dieťaťom.

 

Deti pre nepriaznivú situáciu v rodine majú problém so správaním, v škole, s kamarátmi… Kto mi poradí v tejto situácii a bude pracovať s dieťaťom tak, aby sa predišlo jeho prípadnému odobratiu a umiestneniu v reedukačnom zariadení?

Nepriaznivá situácia sa môže odzrkadliť na správaní Vašich detí, preto Vám odporúčame navštíviť detského psychológa, ktorý Vám pomôže vo Vašej situácii a bude pracovať s dieťaťom. Tiež môžete vyhľadať pomoc školského psychológa. Po kontaktovaní nás na našej bezplatnej linke Vám odporučíme obrátiť sa na psychológa, s ktorým spolupracujeme. V neposlednom rade môžete využiť služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pomáha riešiť problémy detí a mládeže, ich činnosť spočíva najmä v individuálnom a skupinovom poradenstve.

 

Viem o domácom násilí páchanom na susede, kamarátke, kolegyni… s deťmi, ako jej môžem pomôcť, keď sama sa bojí situáciu riešiť? Môžem podnet poslať aj anonymne?

Určite môžete poslať podnet aj anonymne. Trestné oznámenie môže podať každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom dozvedel o spáchaní trestného činu, príp. podnet môžete podať aj v prípade, že ste priamo nebola prítomná pri páchaní činu, ale ste sa o tomto páchaní dozvedela. Informáciu o páchaní trestného činu môžete oznámiť na najbližšej policajnej stanici. Tiež možno trestné oznámenie podať aj na ktoromkoľvek súde ústne do zápisnice, ktorú súd následne zašle príslušnému prokurátorovi.

 

Manipulatívny partner neplatí výživné a snaží sa ma tým zničiť, aby sme sa nemali z čoho zaplatiť nájom a aby sme boli opäť závislí na ňom. Viete mi pomôcť?

V prípade, že Vám partner neplatí výživné, máte nárok požiadať o náhradné výživné ÚPSVaR. Ak sa nás rozhodnete kontaktovať na našej bezplatnej telefónnej linke, odporučíme Vám obrátiť sa na právnika zo spolupracujúcej organizácie, ktorý Vám pomôže pri konkrétnych krokoch. Vo všeobecnosti platí, že o náhradné výživné môžete požiadať v prípade, že si partner neplní vyživovaciu povinnosť najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej sumy výživného. Druhou podmienkou je, že dieťaťu nevznikol nárok na sirotský alebo výsluhový sirotský dôchodok, príp. ak suma za tieto dôchodky je nižšia ako suma minimálneho výživného stanoveného zákonom. Návrh na náhradné výživné podávate na príslušnom odbore ÚPSVaR, kde Vás poučia aj o dokumentoch, ktoré treba k návrhu predložiť.

 

Som osamelá matka bývajúca v krízovom centre, aj keď dlhodobo pracujem, nezarobím toľko, aby som mohla zaplatiť kauciu za nájom. Neviem, kam pôjdem…

V prvom rade je potrebné vyčerpať všetky možnosti a dávky, na ktoré máte nárok zo štátu (viac informácií o sociálnych dávkach nájdete v podskupine Dôležité odkazy)
Pozavolaní na našu bezplatnú telefónnu linku Vám poskytneme kontakt na spolupracujúcu organizáciu, kde Vám môže poradiť poverený zamestnanec. Môžete požiadať o pomoc obec, mesto ohľadne pridelenia sociálneho bytu. Príp. ak máte v okolí sociálnu ubytovňu, informujte sa, či by Vás nemohli ubytovať prechodne u nich. Poslednou možnosťou je prenájom bytu od súkromnej osoby, samozrejme, treba ale hľadať taký byt, ktorý zvládnete finančne uhrádzať.

 

Bývalý manžel/partner mi zanechal dlhy a zmizol, ako to riešiť? Čo s dlhmi po úmrtí partnera?

Odporúčame Vám konzultovať Váš problém s právnikom zo spolupracujúcej organizácie, na ktorú Vám po zavolaní na našu bezplatnú telefónnu linku poskytneme kontakt. Určite je potrebné komunikovať so spoločnosťami, v ktorých Vám dlhy vznikli, aby Vám zostavili splátkový kalendár. V prípade, že bol na Vás spáchaný podvod (manžel, partner bral pôžičky bez Vášho vedomia), treba v tejto súvislosti podať trestné oznámenie. V prípade úmrtia partnera prebehne dedičské konanie a Vy máte nárok vzdať sa dedičstva, pokiaľ viete, že manžel, partner po sebe zanechal dlhy.

 

Manžel je vo väzení. Na koho sa mám obrátiť, aby som dostala výživné?

Otec dieťaťa má vyživovaciu povinnosť až do obdobia, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. To, že je vo väzení, nespôsobuje zánik tejto jeho povinnosti, mal by aj naďalej prispievať buď v sume určenej právoplatným rozhodnutím súdu, alebo aspoň v sume minimálneho výživného (27,13 €). Ak tak dobrovoľne nerobí, resp. nemá prostriedky, a ak disponujete právoplatným rozhodnutím súdu, kde mu bola určená výška vyživovacej povinnosti, máte možnosť podať návrh na začatie exekučného konania. Ak sa Vám výživné nepodarí vymôcť po 3 mesiacoch od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, môžete požiadať ÚPSVaR o náhradné výživné. So svojim problémom sa môžete obrátiť aj na spolupracujúcu organizáciu, na ktorú Vám po zavolaní na našu bezplatnú telefónnu linku dáme kontakt a kde Vám pomôžu pri konkrétnych krokoch. Zároveň môžete požiadať Nadáciu J&T o finančnú pomoc na preklenutie určitého obdobia. Podmienky na jej získanie sú zverejnené na stránke.

 

Manžel, dieťa… sú ťažko chorí, musím zostať doma a prišli sme o príjem, neviem, kde sa obrátiť a ako si vybaviť opatrovateľský príspevok a iné príspevky od štátu.

Je potrebné navštíviť príslušný odbor ÚPSVaR, kde si vyžiadate tlačivo na opatrovateľský príspevok a príslušné kompenzácie. Nestačí sa o dávkach informovať ústne, každú žiadosť treba zasielať písomne a ÚPSVaR sa musí vyjadriť v zákonom stanovenej lehote (3 mesiace). V prípade, že Vám ÚPSVaR žiadosť neschváli napriek tomu, že máte na príspevky nárok, je potrebné písomne zaslať odvolanie. Tiež je možné využiť poradenstvo Centier včasnej intervencie.

 

Zamestnávateľ ma prepustil a neviem, ako mám postupovať, kde si čo môžem vybaviť a na aké dávky mám nárok. Kam sa mám obrátiť?

V prvom rade musíte navštíviť príslušný ÚPSVaR, kde požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak požiadate o zaradenie do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania, zaradíte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania. V prípade, že sa nachádzate z dôvodu straty zamestnania v hmotnej núdzi, môžete požiadať o dávku v hmotnej núdzi ÚPSVaR. Na poberanie dávky v nezamestnanosti je potrebné, aby ste odovzdali rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Následne je potrebné nahlásiť sa do zdravotnej poisťovne, aby poistné v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie hradil za Vás štát.

 

Potrebujem právnika a nemám ho z čoho zaplatiť. Kde by som sa mohol obrátiť o pomoc?

Máme nadviazanú spoluprácu s organizáciami, kde Vám môžu poskytnúť právne poradenstvo a kontakt na ne Vám poskytneme po zavolaní na našu bezplatnú telefónnu linku. Máte tiež možnosť požiadať o bezplatnú právnu pomoc hradenú štátom, existujú Centrá právnej pomoci, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi bezplatne. Ľudia môžu tieto centrá požiadať o pomoc, ak ich príjem nepresiahne 1,6-násobok životného minima, čo je v súčasnosti 265,76 €. Právnu pomoc môžu poskytnúť v určitej miere právnici Centra právnej pomoci alebo môže centrum na zastupovanie pred súdom prideliť advokáta.