Ambulantná sociálna práca

Poskytuje sa osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.

Exekúcia

Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou.

Finančná gramotnosť

Špeciálny tréning, ktorý umožňuje porozumieť financiám a správne ich využívať v rôznych životných situáciách.

Chudoba

Sociálny status osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje (materiálne, kultúrne a sociálne) sú natoľko limitované, že ich vylučujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátu, v ktorom žijú.

Komplexné služby

Služby, ktoré poskytujú neziskové organizácie ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a potrebujú súčasne pomoc vo viacerých oblastiach. Ide o sociálnu, psychologickú, špeciálnopedagogickú a právnu pomoc.

Ľudia chorí a s hendikepom

Ľudia s mentálnym, psychickým a telesným postihnutím. Ľudia chorí so zdravotným obmedzením.

Náhradná rodinná starostlivosť (NRS)

Ak sa rodičia z rôznych príčin o svoje dieťa nestarajú, musí sa nájsť pre dieťa iné vhodné prostredie, kde bude vyrastať. Z tohto dôvodu existuje v právnom poriadku inštitút náhradnej rodinnej starostlivosti. Pod pojmom náhradná rodinná starostlivosť rozumieme tri formy tejto starostlivosti, a to náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú starostlivosť.

Nepriaznivá životná situácia

Neželateľná situácia, ktorá dostala rodinu do krízy. Ide predovšetkým o stratu zamestnania, ochorenie, stratu bývania, rozvod, úmrtie, živelné katastrofy…

Nepriaznivé sociálne podmienky

Podmienky, ktoré majú nepriaznivý dopad na fungovanie rodiny. Ide o neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby (nedostatok stravy, nevhodné bývanie, dlhodobá nezamestnanosť…) alebo rodiny potrebujú pomoc inej osoby z iných vážnych dôvodov.

Nezisková organizácia (NO)

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok.

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)

Ide o orgán verejnej správy, ktorý je zodpovedný za ochranu detí. Orgány sociálnoprávnej ochrany vyhľadávajú ohrozené deti, prijímajú preventívne opatrenia na ochranu detí, poskytujú poradenstvo rodinám a vykonávajú činnosti v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Dohliadajú taktiež na výkon ústavnej výchovy.

Ohrozená rodina

Rodina, ktorá je  priamo ohrozená negatívnymi vplyvmi. Ide predovšetkým o ohrozenie v dôsledku rozvodu, straty zamestnania, choroby, úmrtia…

Osamelý rodič

Rodič, ktorý žije bez partnera v jednej domácnosti spoločne s dieťaťom.

Podporné služby

Súbor služieb, napr. sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické a právne, ktoré poskytujú neziskové organizácie na pomoc rodinám v nepriaznivej situácii.

Rodina

Rodina je základná bunka spoločnosti. Predstavuje ju aspoň jeden rodič s dieťaťom alebo obaja rodičia s dieťaťom, či deťmi. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie.

Rodina v kríze

Stále sa stupňujúce zmeny v štruktúre rodiny alebo v plnení klasických rolí vyvolávajú obavy z blížiaceho sa zániku rodiny. Vedie to k zmene spôsobov správania sa. Najčastejšími spúšťačmi kríz sú časový stres, zdravotné a finančné problémy. Kríza môže viesť až k rozpadu rodiny.

Rozvoj rodičovských zručností

Špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Učí rodičov, ako komunikovať s dieťaťom pri rôznych emocionálnych a iných problémoch.

Sanácia rodiny

Spôsob sociálnej práce s rodinou prostredníctvom súboru opatrení sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb a ďalších programov. Cieľom je upraviť podmienky v rodine tak, aby sa situácia v rodine zlepšila natoľko, aby sa predišlo umiestneniu detí do detského domova, prípadne aby sa mohli deti vrátiť späť domov.

Sieťovanie neziskového sektora

Spájanie, spolupráca viacerých neziskových organizácií a štátnych inštitúcií s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.

Sociálne poradenstvo pre rodiny

Odborná činnosť zameraná na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá má viesť k samostatnému, zodpovednému riešeniu vlastného problému. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Sprevádzanie rodiny

Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v situácii, ktorá zložitá, preto sa potrebujú poradiť. Potrebujú oporu a pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí, napr. podanie žiadostí na úradoch.

Terénna sociálna práca

Súbor činností vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom sociálnom prostredí klienta. Cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)

Je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Základné sociálne zručnosti

Špeciálny tréning sociálnych zručností, ktorý slúži ako prevencia problémového správania rodičov a detí. Učí ich sebaúcte, sebahodnoteniu, empatii, zvládať náročné situácie a riešiť konflikty.

Zlyhávajúca rodina

Rodina si dlhodobo nevie alebo nechce sama riešiť svoju situáciu. Ide hlavne o nedostatky v oblasti výchovy, výživy a zdravia, nedostatok financií…