Prečo Kampaň „Family“ rodina na prvom mieste

Prostredníctvom kampane sa snažíme znížiť počet rodín v kríze, ktoré nevedia, kde hľadať pomoc alebo nevedia, akým spôsobom o ňu požiadať. Doplnili sme a súčasne skvalitnili služby psychologickej starostlivosti, základnej právnej pomoci a sociálneho poradenstva pre rodiny v kríze.

Podporné služby pre rodiny, ktoré sa ocitnú v kríze, dávajú priestor na včasné zachytenie a poskytnutie pomoci. Rodina sa tak môže vyhnúť katastrofálnym dôsledkom, ktorými môžu byť rozpad biologickej rodiny, zanedbanie výchovy, neschopnosť postarať sa o svoje deti, rozvod a psychické problémy.

Pomáhame združeniam v regiónoch Slovenska, aby dokázali komplexne pomôcť rodine v kríze.  Skvalitňujeme existujúce a dopĺňame chýbajúce služby, v roku 2017 pilotne v Žilinskom regióne. Doplnením služieb môžeme predchádzať krízovým situáciám, pomôžeme zorientovať sa v možnostiach riešenia a často aj zachránime rodinu.

Na Slovensku pracuje 48 akreditovaných neštátnych subjektov, ktoré popri štátnych inštitúciách poskytujú pomoc a služby rodinám.

V minimálne 95 % prípadov nie je v ich možnostiach poskytovať komplexné služby. Pri pomoci rodine je dôležitá komplexná pomoc a spolupráca viacerých odborníkov – psychológov, právnikov, sociálnych pracovníkov, ekonomických a finančných poradcov.

Dôvodom je, že dnešná rodina v 70 % prípadov bojuje nie s jedným, ale s viacerými problémami, ktoré sú navzájom prepojené. Preto rodina v kríze nemôže sama vyriešiť svoju nepriaznivú situáciu, a to ohrozuje  rodinu a zdravý vývoj detí.

Na Slovensku každoročne z dôvodu nevyhľadania komplexnej pomoci zlyhávajú stovky rodín. Ide o rodiny a osamelých rodičov, ktorých nepriaznivá životná situácia priamo ohrozuje zachovanie biologickej rodiny a zabraňuje rodičom možnosť poskytnúť svojim deťom základné životné potreby pre ich zdravý vývoj,  výchovu a starostlivosť (napr. strata bývania alebo zamestnania, choroba – dlhodobá PN, zadlženosť – exekúcie, nevymožiteľnosť výživného atď.).

 

PODPORUJEME TIETO SOCIÁLNE SLUŽBY:

POMÁHAJÚCE SLUŽBY V ORGANIZÁCIÁCH:

  • sociálne (poradenstvo pre rodiny, finančná gramotnosť, terénna a ambulantná sociálna práca, výchovné a vzdelávacie programy…)
  • právne (súdne spory, zastupovanie, rozvody, BSM, dedičské konanie, výživné, právne poradenstvo…)
  • psychologické (psychologické vyšetrenie, terapie pre rodičov, deti…)

 

VYTVÁRAME INFORMAČNÝ SERVIS

Webovou a Facebookovou stránkou kampane získava široká i odborná verejnosť komplexné informácie o problematike zlyhávania rodín v SR a príklady dobrej praxe.

Bezplatná telefónna linka – infolinka poskytne informácie a kontakt na príslušnú spolupracujúcu organizáciu v danej lokalite kraja, odkiaľ volajúci pochádza. Vytvorili sme bezpečný priestor, kam sa môže rodina obrátiť a zistiť, akým spôsobom a u koho požiadať o pomoc.

Bezplatná info poradňa na web stránke kampane a poradňa cez Facebookovú stránku.

 

OKREM DOPLNENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  • sieťujeme neziskový sektor v rámci jednotlivých regiónov Slovenska a mapujeme situáciu v poskytovaní sociálnych služieb,
  • vytvárame spoluprácu, do ktorej sa zapájajú mimovládne organizácie spolu so štátnou správou, obcami, zdravotníckymi zariadeniami, školami, farnosťami.

 

Predchádzať problémom je vždy lepšie, ako sa ocitnúť v situácii, kedy sa problém stáva neriešiteľným. Každá rodina sa môže dostať do krízy.

Nielen chudoba spôsobuje krízu, ale aj naopak, aj strach z riešenia problémov môže viesť k chudobe.