Centrum sociálnych služieb ANIMA poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie občana nasledovne:

 Formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

  • pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov v zariadení pre seniorov s kapacitou 43 prijímateľov
  • pre dospelé fyzické osoby ktoré nedovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb s kapacitou 45 prijímateľov
  • pre dospelé fyzické osoby so  zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,  skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm  v špecializovanom zariadení s kapacitou 40 prijímateľov

Formou pobytovej sociálnej služby na čas určitý:

pre maloleté deti, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a sú zo sociálne znevýhodneného prostredia v krízovom stredisku s kapacitou 8 prijímateľov

  • pre osoby zažívajúce násilie a posttraumatický stres (najmä matky s deťmi) v zariadení núdzového bývania s kapacitou 6 osôb
  • pre osoby (mužov) v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie svojich základných životných potrieb, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Doba pobytu je zmluvne vymedzená na 3 mesiace, vplyvom rôznych dôvodov sa môže predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť v útulku s kapacitou 12 osôb

 Formou ambulantnej a terénnej sociálnej služby:

  • v poradenskom centre pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce násilie a ich deti
  • pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov prostredníctvom služieb včasnej intervencie

 

https://jefremovska.dsszsk.sk/