Požiadať o pomoc

DOSTUPNEJŠÍ OSOBNÝ BANKROT

Osobný bankrot je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Pojem osobný bankrot neobsahuje žiadny právny predpis Slovenskej republiky. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická osoby zbavila dlhov, ktoré nie je schopná splácať.

Dlžník sa v rámci osobného bankrotu zbavuje svojich dlhov. Existuje však skupina pohľadávok voči dlžníkovi (jeho dlhov), ktorých sa dlžník nezbaví ani počas konania o osobnom bankrote, a teda súdne či exekučné konania o nich naďalej prebiehajú. Tieto pohľadávky sa nazývajú nedotknuté pohľadávky a patria medzi ne napríklad:

  • výživné na dieťa,
  • zabezpečená pohľadávka (t.j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom),
  • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
  • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
  • peňažný trest podľa Trestného konania,
  • nepeňažné pohľadávky,
  • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Viac informácií sa dozviete na stránke http://www.centrumpravnejpomoci.sk/ alebo na telefónnom čísle  0650 105 100.

ZDROJ: Centrum právnej pomoci