Požiadať o pomoc

Najčastešie otázky

Vie mi Vaša nadácia pomôcť preklenúť finančne určité obdobie? Ak áno, aké sú podmienky, pravidlá.

Áno, Nadácia J&T pomáha finančne preklenúť určité obdobie. Je potrebné, aby ste sa, v sekcii O nás v podskupine Komu a ako Nadácia pomáha, zoznámili s jednotlivými oblasťami pomoci, ktorými sa Nadácia zaoberá. Pokiaľ spĺňate podmienky v konkrétnej oblasti pomoci, vyplňte on-line žiadosť pre fyzické osoby. Všetky potrebné dokumenty k žiadosti doložíte priamo pri vyplnení žiadosti. Viac informácii nájdete tu. Následne Vás bude kontaktovať poverený zamestnanec a prejde s Vami ďalší postup riešenia žiadosti. Prosíme, skôr než začnete žiadosť vyplňovať skontrolujte si, či máte všetko potrebné, inak budeme musieť Vašu žiadosť zamietnuť.

Deti pre nepriaznivú situáciu v rodine majú problém so správaním, v škole, s kamarátmi. Kto mi poradí v tejto situácii a bude pracovať s dieťaťom tak, aby sa predišlo jeho prípadnému odobratiu a umiestneniu v reedukačnom zariadení?

Nepriaznivá situácia sa môže odzrkadliť na správaní Vašich detí, preto Vám odporúčame navštíviť detského psychológa. Pomôže Vám vo Vašej situácii a bude s dieťaťom pracovať. Tiež môžete vyhľadať pomoc školského psychológa. V neposlednom rade môžete využiť služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré pomáha riešiť problémy detí a mládeže, ich činnosť spočíva najmä v individuálnom a skupinovom poradenstve. Je veľmi dôležité, aby ste Vašu nepriaznivú situáciu riešili od základov. Môžete kontaktovať niektorú z našich spolupracujúcich organizácii, ktorá Vám pomôže pri riešení Vašich problémov. Organizácie Vám môžu poskytnúť psychologickú, sociálnu a právnu pomoc.

Viem o domácom násilí páchanom na susede, kamarátke, kolegyni… s deťmi, ako jej môžem pomôcť, keď sama sa bojí situáciu riešiť? Môžem podnet poslať aj anonymne?

Určite môžete poslať podnet aj anonymne. Trestné oznámenie môže podať každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom dozvedel o spáchaní trestného činu, príp. podnet môžete podať aj v prípade, že ste priamo nebola prítomná pri páchaní činu, ale ste sa o tomto páchaní dozvedela. Informáciu o páchaní trestného činu môžete oznámiť na najbližšej policajnej stanici. Tiež možno trestné oznámenie podať aj na ktoromkoľvek súde ústne do zápisnice, ktorú súd následne zašle príslušnému prokurátorovi.

Manipulatívny partner neplatí výživné a snaží sa ma tým zničiť, aby sme sa nemali z čoho zaplatiť nájom a aby sme boli opäť závislí na ňom. Viete mi pomôcť?

V prípade, že Vám partner neplatí výživné, máte nárok požiadať o náhradné výživné. Navštívte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste Vášho bydliska. Vysvetlia Vám možnosti, prípadne  podmienky vo Vašom konkrétnom prípade.  Môžete sa obrátiť aj na niektorú s našich spolupracujúcich organizácií, ktoré Vám pomôžu pri konkrétnych krokoch.

Dôležitým faktom je, že o náhradné výživné môžete požiadať v prípade, že si partner neplní vyživovaciu povinnosť najmenej 2 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej sumy výživného. Na začiatok je potrebné spísať Návrh na vykonanie exekúcie a odovzdať ho exekútorovi. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám so spísaním návrhu pomôže. Ak sa exekútorovi nepodarí dlžné výživné vymôcť, potvrdenie podajte na príslušnom odbore ÚPSVaR, kde Vás poučia o ďalšom postupe.

Som osamelá matka bývajúca v krízovom centre, aj keď dlhodobo pracujem, nezarobím toľko, aby som mohla zaplatiť kauciu za nájom. Neviem, kam pôjdem.

V prvom rade je potrebné hlavne zistiť, či naozaj čerpáte všetko na čo máte nárok. Ak nie, tak požiadajte o dávky, na ktoré máte nárok zo štátu (viac informácií o sociálnych dávkach nájdete v podskupine Dôležité odkazy).
Môžete kontaktovať niektorú z našich spolupracujúcich organizácii, ktorá Vám môže poradiť. Organizácie Vám môžu poskytnúť psychologickú, sociálnu a právnu pomoc. Môžete požiadať o pomoc obec, mesto ohľadne pridelenia sociálneho bytu. Príp. ak máte v okolí sociálnu ubytovňu, informujte sa, či by Vás nemohli ubytovať prechodne u nich.

Bývalý manžel/partner mi zanechal dlhy a zmizol, ako to riešiť? Čo s dlhmi po úmrtí partnera?

Odporúčame Vám konzultovať Váš problém s právnikom. Existujú Centrá bezplatnej právnej pomoci, kde riešia aj takéto situácie. Prípadne sa obráťte na niektorú z našich spolupracujúcich organizácii.

Určite je však potrebné komunikovať so spoločnosťami, v ktorých Vám dlh/dlhy vznikli. Vysvetlia Vám možnosti, prípadne nastavia splátkový kalendár. V prípade, že bol na Vás spáchaný podvod (manžel, partner bral pôžičky bez Vášho vedomia), treba v tejto súvislosti podať trestné oznámenie. V prípade úmrtia partnera prebehne dedičské konanie a Vy máte nárok vzdať sa dedičstva, pokiaľ viete, že manžel, partner po sebe zanechal dlhy.

Manžel je vo väzení. Na koho sa mám obrátiť, aby som dostala výživné?

Otec dieťaťa má vyživovaciu povinnosť až do obdobia, kým dieťa nie je schopné živiť sa samo. To, že je vo väzení, nespôsobuje zánik tejto jeho povinnosti. Mal by aj naďalej prispievať buď v sume určenej právoplatným rozhodnutím súdu, alebo aspoň v sume minimálneho výživného (30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa). Ak tak dobrovoľne nerobí, resp. nemá prostriedky, a ak disponujete právoplatným rozhodnutím súdu, kde mu bola určená výška vyživovacej povinnosti, máte možnosť požiadať o náhradné výživné. Navštívte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste Vášho bydliska. Vysvetlia Vám možnosti, prípadne  podmienky vo Vašom konkrétnom prípade.  Môžete sa obrátiť aj na niektorú s našich spolupracujúcich organizácií, ktoré Vám pomôžu pri konkrétnych krokoch.

Dôležitým faktom je, že o náhradné výživné môžete požiadať v prípade, že si partner neplní vyživovaciu povinnosť najmenej 2 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej sumy výživného. Na začiatok je potrebné spísať Návrh na vykonanie exekúcie a odovzdať ho exekútorovi. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám so spísaním návrhu pomôže. Ak sa exekútorovi nepodarí dlžné výživné vymôcť, potvrdenie podajte na príslušnom odbore ÚPSVaR, kde Vás poučia o ďalšom postupe.

Manžel, dieťa… sú ťažko chorí, musím zostať doma a prišli sme o príjem, neviem, kde sa obrátiť a ako si vybaviť opatrovateľský príspevok a iné príspevky od štátu.

Je potrebné navštíviť (prípadne skontaktovať) príslušný odbor ÚPSVaR, kde si vyžiadate tlačivo na opatrovateľský príspevok a príslušné kompenzácie. Nestačí sa o dávkach informovať ústne, každú žiadosť treba zasielať písomne a ÚPSVaR sa musí vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. V prípade, že Vám ÚPSVaR žiadosť neschváli,  a ste si istý (vedomý), že máte na príspevky nárok, je potrebné písomne zaslať odvolanie. Tiež je možné využiť poradenstvo Centier včasnej intervencie. Zároveň môžete požiadať Nadáciu J&T o finančnú pomoc na preklenutie určitého obdobia. Podmienky na jej získanie sú zverejnené na stránke.

Zamestnávateľ ma prepustil a neviem, ako mám postupovať, kde si čo môžem vybaviť a na aké dávky mám nárok. Kam sa mám obrátiť?

V prvom rade musíte navštíviť príslušný ÚPSVaR, kde požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak požiadate o zaradenie do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zamestnania, zaradíte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie, spätne , čiže odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania. V prípade, že Vám nevyjde nárok na podporu v nezamestnanosti, môžete ÚPSVaR požiadať o dávku v hmotnej núdzi.  Pokiaľ máte nárok na poberanie dávky v nezamestnanosti, vyplňte príslušný formulár, ktorý Vám dajú na ÚPSVaR-e, a odovzdajte ho na príslušný ÚPSVaR.

Potrebujem právnika a nemám ho z čoho zaplatiť. Kde by som sa mohol obrátiť o pomoc?

Máme nadviazanú spoluprácu s organizáciami, kde Vám môžu poskytnúť právne poradenstvo (zoznam našich spolupracujúcich organizácii nájdete TU). Máte tiež možnosť požiadať o bezplatnú právnu pomoc hradenú štátom, existujú Centrá právnej pomoci, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi bezplatne. Ľudia môžu tieto centrá požiadať o pomoc, ak ich príjem nepresiahne 1,4-násobok životného minima. Právnu pomoc môžu poskytnúť v určitej miere právnici Centra právnej pomoci alebo môže centrum na zastupovanie pred súdom prideliť advokáta.