Požiadať o pomoc

Slovníček

Ambulantná sociálna práca
Poskytuje sa osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.
Chudoba
Sociálny status osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje (materiálne, kultúrne a sociálne) sú natoľko limitované, že ich vylučujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátu, v ktorom žijú.
Exekúcia
Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou.
Finančná gramotnosť
Špeciálny tréning, ktorý umožňuje porozumieť financiám a správne ich využívať v rôznych životných situáciách.
Komplexné služby
Služby, ktoré poskytujú neziskové organizácie ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a potrebujú súčasne pomoc vo viacerých oblastiach. Ide o sociálnu, psychologickú, špeciálnopedagogickú a právnu pomoc.
Ľudia chorí a s hendikepom
Ľudia s mentálnym, psychickým a telesným postihnutím. Ľudia chorí so zdravotným obmedzením.
Náhradná rodinná starostlivosť (NRS)
Ak sa rodičia z rôznych príčin o svoje dieťa nestarajú, musí sa nájsť pre dieťa iné vhodné prostredie, kde bude vyrastať. Z tohto dôvodu existuje v právnom poriadku inštitút náhradnej rodinnej starostlivosti. Pod pojmom náhradná rodinná starostlivosť rozumieme tri formy tejto starostlivosti, a to náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú starostlivosť.
Nepriaznivá životná situácia
Neželateľná situácia, ktorá dostala rodinu do krízy. Ide predovšetkým o stratu zamestnania, ochorenie, stratu bývania, rozvod, úmrtie, živelné katastrofy…
Nepriaznivé sociálne podmienky
Podmienky, ktoré majú nepriaznivý dopad na fungovanie rodiny. Ide o neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby (nedostatok stravy, nevhodné bývanie, dlhodobá nezamestnanosť…) alebo rodiny potrebujú pomoc inej osoby z iných vážnych dôvodov.
Nezisková organizácia (NO)
Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok.
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)
Ide o orgán verejnej správy, ktorý je zodpovedný za ochranu detí. Orgány sociálnoprávnej ochrany vyhľadávajú ohrozené deti, prijímajú preventívne opatrenia na ochranu detí, poskytujú poradenstvo rodinám a vykonávajú činnosti v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Dohliadajú taktiež na výkon ústavnej výchovy.
Ohrozená rodina
Rodina, ktorá je priamo ohrozená negatívnymi vplyvmi. Ide predovšetkým o ohrozenie v dôsledku rozvodu, straty zamestnania, choroby, úmrtia…
Osamelý rodič
Rodič, ktorý žije bez partnera v jednej domácnosti spoločne s dieťaťom.
Podporné služby
Súbor služieb, napr. sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické a právne, ktoré poskytujú neziskové organizácie na pomoc rodinám v nepriaznivej situácii.
Rodina
Rodina je základná bunka spoločnosti. Predstavuje ju aspoň jeden rodič s dieťaťom alebo obaja rodičia s dieťaťom, či deťmi. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie.
Rodina v kríze
Stále sa stupňujúce zmeny v štruktúre rodiny alebo v plnení klasických rolí vyvolávajú obavy z blížiaceho sa zániku rodiny. Vedie to k zmene spôsobov správania sa. Najčastejšími spúšťačmi kríz sú časový stres, zdravotné a finančné problémy. Kríza môže viesť až k rozpadu rodiny.
Rozvoj rodičovských zručností
Špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Učí rodičov, ako komunikovať s dieťaťom pri rôznych emocionálnych a iných problémoch.
Sanácia rodiny
Spôsob sociálnej práce s rodinou prostredníctvom súboru opatrení sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb a ďalších programov. Cieľom je upraviť podmienky v rodine tak, aby sa situácia v rodine zlepšila natoľko, aby sa predišlo umiestneniu detí do detského domova, prípadne aby sa mohli deti vrátiť späť domov.
Sieťovanie neziskového sektora
Spájanie, spolupráca viacerých neziskových organizácií a štátnych inštitúcií s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.
Sociálne poradenstvo pre rodiny
Odborná činnosť zameraná na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá má viesť k samostatnému, zodpovednému riešeniu vlastného problému. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Sprevádzanie rodiny
Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v situácii, ktorá zložitá, preto sa potrebujú poradiť. Potrebujú oporu a pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí, napr. podanie žiadostí na úradoch.
Terénna sociálna práca
Súbor činností vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom sociálnom prostredí klienta. Cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
Činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)
Je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Základné sociálne zručnosti
Špeciálny tréning sociálnych zručností, ktorý slúži ako prevencia problémového správania rodičov a detí. Učí ich sebaúcte, sebahodnoteniu, empatii, zvládať náročné situácie a riešiť konflikty.
Zlyhávajúca rodina
Rodina si dlhodobo nevie alebo nechce sama riešiť svoju situáciu. Ide hlavne o nedostatky v oblasti výchovy, výživy a zdravia, nedostatok financií…