Požiadať o pomoc

NEUVEDENIE OTCA V RODNOM LISTE? VEĽKÁ CHYBA!

Ak sa žene narodí dieťa počas trvania manželstva, nemusí v súvislosti s určením otcovstva riešiť prakticky nič. Automaticky totiž platí, že za otca dieťaťa budú úrady považovať jej manžela. Slobodné matky sa však zvýšenej administratívnej záťaži nevyhnú, preto sa mnohé rozhodnú radšej otca dieťaťa do rodného listu neuvádzať. Tento krok však nie je najšťastnejší, keďže do budúcna totiž môže veľmi výrazne ovplyvniť nielen postavenie matky, ale predovšetkým materiálne zabezpečenie a pomery dieťaťa. Uplatňovať nároky vyplývajúce z vyživovacej povinnosti k dieťaťu je totiž možné len voči mužovi, ktorého otcovstvo bolo riadne určené.

Otcovstvo dieťaťa narodeného mimo manželstva môže byť určené dvoma spôsobmi, a to buď sa rodičia dohodnú a určia osobu otca tzv. súhlasným vyhlásením urobeným pred súdom alebo matričným úradom alebo o určení otcovstva rozhodne súd, ak sa rodičia nedohodnú.

Je všeobecne známe, že otec, ktorý s maloletým nežije, má už od narodenia dieťaťa povinnosť prispievať na jeho výživu k rukám matky. Výška výživného sa stanoví podľa jeho schopností, možností a majetkových pomerov – podľa zákona platí, že dieťa musí mať rovnakú životnú úroveň ako otec. Už menej sa však vie, že nárok na výživné voči otcovi dieťaťa má aj nevydatá matka. Otec dieťaťa je slobodnej mamičke povinný najneskôr odo dňa pôrodu prispievať primeranou čiastkou na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Táto povinnosť trvá po dobu dvoch rokov od narodenia dieťaťa, žena však môže o príspevok požiadať aj neskôr.

Osamelé matky zvýhodňuje aj Zákonník práce. Za osamelú zamestnankyňu sa však budete považovať len vtedy, ak skutočne žijete s dieťaťom sama. Platí, že nemôžete dostať výpoveď, ak má dieťa menej ako 3 roky. Výnimkou sú len niektoré organizačné dôvody pre výpoveď, napr. ukončenie právnej subjektivity zamestnávateľa. Do úvahy neprichádza ani okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak by však boli naplnené dôvody pre okamžité skončenie, môže zamestnávateľ využiť za účelom rozviazania pracovného pomeru inštitút výpovede. Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže zamestnávateľ nerovnomerne (t. j. rozdielne v rôznych týždňoch) rozvrhnúť pracovný čas len s Vaším súhlasom, zároveň bez dovolenia nemôže nariadiť nadčasovú prácu.

V neposlednom rade platí, že osamelá mamička má materskú dovolenku až 37 týždňov (bežná materská dovolenka trvá 34 týždňov). S tým súvisí aj nárok na čerpanie materského, ktoré žena poberá o 3 týždne dlhšie, než mamičky s partnerom.

ZDROJ: Finance.sk