Požiadať o pomoc

POVINNOSŤ PODANIA NÁVRHU NA VYKONANIE EXEKÚCIE ELEKTRONICKOU FORMOU

V zmysle § 48 ods.7 a 8 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomnosti do vydania poverenia na vykonanie exekúcie. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada hotových výdavkov.

V zmysle § 17 vyhlášky č. 68/2017 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti patrí exekútorovi za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane zaslania dokumentov, prijímania a odoslania písomnosti za oprávneného, informovania oprávneného o výzvach doručených súdom a inej činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie odmena v sume 16,50 EUR.

Odmenu exekútora za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie a jej úhrade v sume 16,50 EUR si oprávnený môže následne uplatniť v rámci exekúcie, t. j. v návrhu na vykonanie exekúcie sa suma za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie pripočíta k dlhu na výživnom, k trovám súdneho konania. Povinný v rámci výkonu exekúcie bude zaviazaný k jej úhrade.

Ale aj fyzická osoba, ktorá má elektronicky občiansky preukaz a zriadenú elektronickú schránku, si sama môže prostredníctvom elektronického formulára spísať návrh na vykonanie exekúcie za predpokladu autorizovania návrhu na vykonanie exekúcie, a to prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Túto možnosť majú aj neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré majú už aktivovanú elektronickú schránku. Prípadne Vám môžu pomôcť Centrá právnej pomoci.