Požiadať o pomoc

Tlačová správa

FAMILY VYTVÁRA ÚČINNÚ SIEŤ POMOCI PRE OHROZENÉ RODINY

— Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu —

ŽILINA – Viac ako 1000 rodín, využilo pomoc v rámci projektov ,,Family – rodina na prvom mieste“ a ,,Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny ITMS 314011L913“. Dôležitým úspechom projektov je prepojenie viacerých spolupracujúcich organizácií v regióne, ktoré dnes vytvárajú sieť pomoci ohrozeným rodinám. Skúsenosti nadobudnuté pri vytváraní takejto spolupráce sú zhrnuté v príručke pre terénnych pracovníkov, ktorá bude pomôckou aj pre ostatné regióny. Oba projekty zastrešovala Nadácia J&T.

,,Na Slovensku ročne zlyhávajú stovky rodín. Stovky detí tak vyrastajú mimo svojej biologickej rodiny. V mnohých prípadoch je však možné, takejto situácii predísť. Včasným poskytnutím pomoci. Prax pritom ukazuje, že dôležitá je prevencia pred zlyhávaním, nie iba „hasenie“ vzniknutého problému“ komentuje Alena Jenčova Alscherová, zodpovedná za projekt.
,,Dôvody zlyhania rodín sú rôzne, ale až v 70% je to kombinácia viacerých dôvodov. Preto aj pomoc v takýchto prípadoch musí byť kombináciou viacerých druhov pomocí. Ekonomický pohľad na jednotlivé prípady pritom potvrdil, že prevencia je vždy omnoho menej nákladná, než riešenie následkov“ dodala.

Pomoc matke s dieťaťom v zariadení poskytujúcom takúto službu predstavuje ročne náklad 3 742 EUR u neverejného poskytovateľa, resp. 4 282 EUR v zariadení verejného poskytovateľa. Ak sa ale ohrozenej matke takáto pomoc nedostane a dieťa skončí v Centre pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), ročný náklad štátu na starostlivosť o dieťa v centre predstavuje 14 628 EUR a umiestnenie matky v útulku ďalších 4.284 EUR. Spolu za rok teda 18 912 EUR Odobratie dieťaťa matke a umiestnenie do Centra pre deti a rodiny je teda nielen omnoho drastickejšie, ale pre štát aj oveľa nákladnejšie riešenie, ktorému je často možné predísť.

V rámci kampane Family – rodina na prvom mieste Nadácia rozdelila takmer 367 000 EUR, z ktorých 100 000 EUR pomohlo 166 rodinám, ako priama finančná pomoc a 247-tisíc eurami podporila 5 organizácii, poskytujúcich rodinám ďalšie druhy pomoci – sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Ďalších takmer 400 tisíc EUR na podporu organizáciám pochádzalo z Európskeho sociálneho fondu. Zosieťovaním neziskových organizácií a štátneho sektora sa navyše podarilo vytvoriť funkčnú sieť, ktorá by mala byť efektívnou pomocou rodinám čeliacim kríze.

Skúsenosti z praxe získané počas realizácie projektov za uplynulé 3 roky partneri zhrnuli v príručke pre sociálnych pracovníkov. Jej význam spočíva vo vyplnení priepasti medzi teoretickým vzdelávaním a praktickými skúsenosťami sociálnej práce s rodinou v núdzi. Príručka obsahuje prípadové štúdie a príklady najlepšej praxe pri ich riešení. Okrem toho obohatené o komentáre odborníkov z oblasti psychológie, práva a ekonómie a praktické prílohy obsahujúce napríklad príslušnú legislatívu. Príručka by tak mohla byť dobrou pomôckou pre sociálnych pracovníkov aj v ostatných regiónoch Slovenska.

Projekt, ktorý iniciovala Nadácia J&T spája organizácie a občianske združenia, aby rodinám v kríze sprístupnil komplexnú pomoc na jednom mieste – na bezplatnej linke 0800/121 682 alebo na stránke www.familykampan.sk

Tlačová správa na stiahnutie