Požiadať o pomoc

VZDELÁVACÍ SEMINÁR K OTÁZKAM VÝŽIVNÉHO ÚSPEŠNE ZA NAMI

K schválenému projektu Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, kód projektu 314011L913 sa dňa 13.11.2019 v Žiline konal vzdelávací seminár s názvom Konkrétne problémy k otázkam výživného. Bol určený pre odborníkov zo štátnych i verejných inštitúcií, tiež pre odborníkov z neziskového sektora, ktorí pracujú s rodinami a cieľovou skupinou, ktorej sa táto problematika týka. Seminár viedla advokátka JUDr. Tatiana Dlhošová a bol zameraný na zadefinovanie zákonnej úpravy výživného a o jeho aplikácii do praxe. Dozvedeli sme sa napríklad  bližšie informácie o otázke riešenia výživného zo zahraničia v súvislosti s medzinárodnými dohovormi, o povinnostiach Úradoch práce, sociálnych vecí a  rodiny a exekútorov, ako preukázať náklady pri stanovení výšky výživného, aké sú aplikačné problémy s prechodnými ustanoveniami a aké sú podmienky poskytnutia náhradného výživného. Na záver dostal každý účastník možnosť v rámci panelovej diskusie pýtať sa na konkrétne prípady, s ktorými sa v rámci svojej práce stretáva.

Každému účastníkovi za účasť ďakujeme a veríme, že pre každého bol prínosom a že si každý odniesol odpovede na tie otázky, ktoré potreboval zodpovedať. Tiež sa chceme týmto ešte raz poďakovať advokátke JUDr. Dlhošovej za jasné a zrozumiteľné odovzdanie cenných informácií a praktických riešení priamo z praxe a tiež za spracovanie materiálu pre účastníkov.