Požiadať o pomoc

ZMENY V SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ

Novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele rieši tri základné okruhy zmien, a to oblasť ochrany práv detí, náhradnej rodinnej starostlivosti a oblasť výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zámerom zákona z dielne rezortu práce bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia. Na príprave spolupracovali zástupcovia rezortu práce so zástupcami štátnych zariadení, ale aj neštátnych akreditovaných subjektov. Hľadanie riešenia, ako aj príprava novely trvala niekoľko rokov a znamená významný, pozitívny posun v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Detské domovy museli od nového roka zmeniť názov, po novom sú to Centrá pre deti a rodiny. Ide o zjednotenie detských domovov, krízových a resocializačných stredísk. K doterajším činnostiam im pribudli ďalšie, napríklad ambulantné poradenstvo, práca s rodinami priamo v teréne, budú riešiť rôzne druhy kríz (rozvody alebo zanedbávanie, ktoré mali predtým na starosti úrady práce a podobne). Cieľom je pomôcť rodinám s problémami ešte predtým, ako deti skončia mimo domáceho prostredia. Opatrenia, ktoré budú môcť po novom vykonávať aj centrá, majú naďalej v pôsobnosti úrady práce.

V novele zákona sa taktiež upravujú podmienky pre odbornú pomoc deťom, resp. deťom a ich rodičom pobytovou formou na základe dohody s rodičom namiesto súdneho rozhodnutia. Mimoriadne dôležitá je možnosť špecializácie centier na prácu s týranými deťmi a na resocializáciu závislostí. V rámci resocializácie je okrem iného upravené, že na resocializačný program môže byť prijaté dieťa len s odporúčaním pedopsychiatra s potvrdením o absolvovaní najmenej 4-týždňovej ústavnej liečby, a to aj v prípade súdnych rozhodnutí.

V neposlednom rade sa zlepšuje aj dostupnosť odbornej pomoci náhradným rodinám, zároveň je posilnená finančná podpora príbuzných a blízkych, ktorí sa starajú o deti. Sumy opakovaného príspevku sa upravili podľa veku dieťaťa. Výška opakovaného príspevku vo veku do 10 rokov je 182,20 €, na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku 209,50 € a na dieťa nad 15 rokov veku 227,70 €. Rozširuje sa aj okruh oprávnených osôb na opakovaný príspevok o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, a nie sú príbuzným v priamom rade. Bude sa im vyplácať opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Doteraz naň nárok nemali.

ZDROJ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR